« Back

Budget Branch

Head Subject Dated
ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ/ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/17-ਬਲਜ਼.6/525 07-02-2018
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/17-ਬਲਜ਼.6/465 01-02-2018
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/17-ਬਲਜ਼.6/5042 15-12-2017
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/17-ਬਲਜ਼.6/4829 30-11-2017
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/17-ਬਲਜ਼.6/4130 30-10-2017
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/17-ਬਲਜ਼.6/4088 26-10-2017
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/17-ਬਲਜ਼.6/3621 14-09-2017
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/17-ਬਲਜ਼.6/3619 14-09-2017
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/17-ਬਲਜ਼.6/3227 28-08-2017
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/17-ਬਲਜ਼.6/2996 08-08-2017
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/17-ਬਲਜ਼.6/2994 08-08-2017
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/17-ਬਲਜ਼.6/2375 04-07-2017
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/17-ਬਲਜ਼.6/1592 12-05-2017
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/16-ਬਲਜ਼.6/855 16-03-2017
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/5/16-ਬਲਜ਼.6/756 06-03-2017
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/5/16-ਬਲਜ਼.6/702 02-03-2017
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/16-ਬਲਜ਼.6/686 01-03-2017
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/16-ਬਲਜ਼.6/361 02-02-2017
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/16-ਬਲਜ਼.6/4706 06-12-2016
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/16-ਬਲਜ਼.6/4370 04-11-2016
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/5/16-ਬਲਜ਼.6/4322 02-11-2016
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/16-ਬਲਜ਼.6/3781 20-09-2016
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/16-ਬਲਜ਼.6/3064 08-08-2016
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/5/16-ਬਲਜ਼.6/2818 26-07-2016
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/16-ਬਲਜ਼.6/2599 08-07-2016
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/5/16-ਬਲਜ਼.6/2480 29-06-2016
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/5/16-ਬਲਜ਼.6/2212 07-06-2016
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/16-ਬਲਜ਼.6/2153 02-06-2016
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/5/16-ਬਲਜ਼.6/1577 12-05-2016
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/15-ਬਲਜ਼.6/751 08-03-2016
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/15-ਬਲਜ਼.6/749 08-03-2016
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/15-ਬਲਜ਼.6/457 15-02-2016
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/15-ਬਲਜ਼.6/455 15-02-2016
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/15-ਬਲਜ਼.6/32 08-01-2016
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/15-ਬਲਜ਼.6/4176 17-11-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/15-ਬਲਜ਼.6/4086 04-11-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/15-ਬਲਜ਼.6/3503 24-09-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/15-ਬਲਜ਼.6/3326 15-09-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/15-ਬਲਜ਼.6/3270 09-09-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/15-ਬਲਜ਼.6/3026 17-08-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/15-ਬਲਜ਼.6/3024 17-08-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/15-ਬਲਜ਼.6/2058 05-06-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/15-ਬਲਜ਼.6/4593 14-12-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/15-ਬਲਜ਼.6/4591 14-12-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/15-ਬਲਜ਼.6/3326 15-09-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/15-ਬਲਜ਼.6/3270 09-09-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/14-ਬਲਜ਼.6/2676 28-07-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/15-ਬਲਜ਼.6/2674 28-07-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/15-ਬਲਜ਼.6/2058 05-06-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/15-ਬਲਜ਼.6/1753  14-05-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/15-ਬਲਜ਼.6/1687 08-05-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/15-ਬਲਜ਼.6/1646 05-05-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/14-ਬਲਜ਼.6/609 23-02-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/14-ਬਲਜ਼.6/609 23-02-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/14-ਬਲਜ਼.6/280 22-01-2015
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/14-ਬਲਜ਼.6/4703 30-12-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/14-ਬਲਜ਼.6/4420 04-12-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/14-ਬਲਜ਼.6/4150 20-11-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/14-ਬਲਜ਼.6/3921 28-10-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/14-ਬਲਜ਼.6/3794 20-10-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/14-ਬਲਜ਼.6/3792 20-10-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/14-ਬਲਜ਼.6/3318 22-09-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/14-ਬਲਜ਼.6/3219 16-09-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/14-ਬਲਜ਼.6/2941 26-08-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/14-ਬਲਜ਼.6/2698 07-08-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/14-ਬਲਜ਼.6/2700 07-08-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/14-ਬਲਜ਼.6/2385 15-07-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/1/14-ਬਲਜ਼.3/2379 15-07-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/14-ਬਲਜ਼.6/2367 14-07-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/14-ਬਲਜ਼.6/2206 01-07-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/3/14-ਬਲਜ਼.6/2204 01-07-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/13-ਬਲਜ਼.6/1347 31-03-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/13-ਬਲਜ਼.6/1345 31-03-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/5/13-ਬਲਜ਼.6/1287 27-03-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/5/13-ਬਲਜ਼.6/1249 26-03-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/5/13-ਬਲਜ਼.6/1204 21-03-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/13-ਬਲਜ਼.6/394 28-01-2014
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/5/13-ਬਲਜ਼.6/3826 04-12-2013
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/5/13-ਬਲਜ਼.6/3824 04-12-2013
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/5/13-ਬਲਜ਼.6/3484 12-11-2013
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/13-ਬਲਜ਼.6/3489 12-11-2013
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/13-ਬਲਜ਼.6/3103 07-10-2013
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/13-ਬਲਜ਼.6/3101 07-10-2013
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/13-ਬਲਜ਼.6/2953 23-09-2013
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/13-ਬਲਜ਼.6/2871 16-09-2013
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/13-ਬਲਜ਼.6/2666 03-09-2013
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/13-ਬਲਜ਼.6/2664 03-09-2013
ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 11/4/13-ਬਲਜ਼.6/2571 26-08-2013
ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਜੋਂ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮਿਤੀ 01-10-2017 ਤੋਂ 31-12-2017 ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 16-01-2018
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515–ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ–001–ਨਿਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ–01 ਪ੍ਰਬੰਧ–01 ਤਨਖਾਹਾਂ (ਨਾਲ ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 06-12-2017
ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਜੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮਿਤੀ 01-07-2017 ਤੋਂ 30-09-2017 ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ  17-11-2017
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515–ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ–001–ਨਿਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ–01 ਪ੍ਰਬੰਧ–01 ਤਨਖਾਹਾਂ (ਨਾਲ ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 03-11-2017
ਡੀਮਾਂਡ ਨੰ 23 ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-2019 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜਾਂ ਲੇਖਾ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼  23-10-2017
ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਜੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮਿਤੀ 01-07-2017 ਤੋਂ 30-09-2017 ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ  17-10-2017
ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮਾਂ 01-04-2017 ਤੋਂ 30-06-2017 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਲਾਭਾ ਜਿਵੇਂ ਗਰੈਚਟੀ, ਲੀਵਇਨਕੈਸਮੈਟ, ਐਕਸਗ੍ਰੇਸੀਆ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 11-10-2017

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ

25-09-2017
ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮਾਂ 01-04-2017 ਤੋਂ 30-06-2017 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਲਾਭਾ ਜਿਵੇਂ ਗਰੈਚਟੀ, ਲੀਵਇਨਕੈਸਮੈਟ, ਐਕਸਗ੍ਰੇਸੀਆ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 08-09-2017
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ 03-08-2017
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ 20-07-2017
ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ_ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਲਾਭਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 24-07-2017
ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515-ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-001-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ-01-ਪ੍ਰਬੰਧ (ਨਾਨ ਪਲਾਨ) ਮੈਡੀਕਲ ਅਧੀਨ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 21-07-2017
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਂ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ 20-07-2017
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ_ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵੇਕੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਲਿਸੀ 19-07-2017
ਸਿਲਾਈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 13-07-2017
ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ 13-07-2017
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2415–ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਸਿੱਖਿਆ 01 ਫਸਲ ਪਾਲਣ–277 ਸਿੱਖਿਆ (ਨਾਨ ਪਲਾਨ) ਤਹਿਤ 01 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮੱਦਾ ਅਧੀਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 13-07-2017
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515–ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ–001–ਨਿਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ–01 ਪ੍ਰਬੰਧ–01 ਤਨਖਾਹਾਂ (ਨਾਲ ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 13-07-2017
ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 20-6-2017 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 12-07-2017
ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਫਾਰਮਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 05-07-2017
ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮਾਂ 01-04-2017 ਤੋਂ 30-06-2017 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਲਾਭਾ ਜਿਵੇਂ ਗਰੈਚਟੀ, ਲੀਵਇਨਕੈਸਮੈਟ, ਐਕਸਗ੍ਰੇਸੀਆ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 05-07-2017
ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ_ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮਾਂ 01-04-2017 ਤੋਂ 30-06-2017 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ - I 30-06-2017
ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ_ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮਾਂ 01-04-2017 ਤੋਂ 30-06-2017 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ - II 30-06-2017
ਲਿਕਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਸਬੰਧੀ 08-06-2017
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515–ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ–001–ਨਿਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ–01 ਪ੍ਰਬੰਧ–01 ਤਨਖਾਹਾਂ (ਨਾਲ ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 06-06-2017
ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ 18-05-2017
ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਸਮਾਂ 01-01-2017 ਤੋਂ 31-03-2017 ਤੱਕ) ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਲਾਭਾ ਜਿਵੇਂ ਗਰੈਚਟੀ, ਲੀਵਇਨਕੈਸਮੈਟ, ਐਕਸਗ੍ਰੇਸੀਆ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 05-05-2017
ਸਾਲ 2017-2018 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515-ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-001-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ-01-ਪ੍ਰਬੰਧ (ਨਾਨ ਪਲਾਨ) ਮੈਡੀਕਲ ਅਧੀਨ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 24-04-2017
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515–ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ–001–ਨਿਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ–01 ਪ੍ਰਬੰਧ–01 ਤਨਖਾਹਾਂ (ਨਾਲ ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 19-04-2017
ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਸਮਾਂ 01-01-2017 ਤੌਂ 31-03-2017 ਤੱਕ) ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 17-04-2017
ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਫਾਰਮਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ–4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 12-04-2017
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515–ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ–001–ਨਿਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ–01 ਪ੍ਰਬੰਧ–01 ਤਨਖਾਹਾਂ (ਨਾਲ ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 10-04-2017
ਸਾਲ 2016-17 ਅਧੀਨ ਹੈਡ 2515 ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 24-03-2017
ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 17-03-2017
ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਨਾਲ 2016-17 (ਹੈਡ 2515) 10-03-2017
ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 03-03-2017
ਲਿਕਰ ਟੈਕਸ ਗਰਾਂਟ ਸਬੰਧੀ (ਤਨਖਾਹਾਂ/ਰਿਟਾਇਰੀ ਲਾਭ) 14-02-2017
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2202 ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਇੰਨ ਏਡ (ਨਾਨ ਪਲਾਨ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 09-02-2017
ਹੈਡ 2515 (ਤਨਖਾਹਾਂ) ਸਾਲ 2016-17 ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 07-02-2017
ਸਾਲ 2016–17 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮਾਂ 01-10-2016 ਤੋਂ 31-12-2016 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 20-01-2017
ਲੀਕਰ ਟੈਕਸ ਗਰਾਂਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ 15-12-2016
ਡੀਮਾਂਡ ਨੰ: 23 ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜਾਂ ਲੇਖਾ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 08-12-2016
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515–ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ–001–ਨਿਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ–01 ਪ੍ਰਬੰਧ–01 ਤਨਖਾਹਾਂ (ਨਾਲ ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ (ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ) 07-12-2016
ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 02-12-2016
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515–ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ–001–ਨਿਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ–01 ਪ੍ਰਬੰਧ–01 ਤਨਖਾਹਾਂ (ਨਾਨ ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016–17 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ (ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ) 25-11-2016
ਡੀਮਾਂਡ ਨੰ: 23 ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜਾਂ ਲੇਖਾ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 18-11-2016
ਲੀਕਰ ਟੈਕਸ ਗਰਾਂਟ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016-17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 04-11-2016
ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮਾਂ 01-07-2016 ਤੋਂ 30-09-2016 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 13-10-2016
14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ 29-09-2016
14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਜਨਰਲ ਬੇਸਿਕ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਤ 220.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 120.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 08-09-2016
ਸਾਲ 2016–17 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ, ਗਰੈਚੂਟੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ (ਗਰੈਚਟੀ, ਲੀਵਇੰਨਕੈਸਮੈਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 01-08-2016
14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਜਨਰਲ ਬੇਸਿਕ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਤ 220.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 96,68,69,426 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 02-08-2016
ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ, ਗਰੈਚੂਟੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਨਰੀ ਲਾਭ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 19-07-2016
14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੇਸਿਕ ਗਰਾਂਟ ਦਾ 10% ਓ ਐਨ ਐਮ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 27-06-2016
Declaring of Drawing & Disbursing Officers 01-06-2016
ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 19-05-2016
ਸਰਕਾਰੀ ਬਜ਼ਟ 2016-17 08-04-2016
ਕੰਟਰੋਲਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਵਿੱਤ) ਜੀ ਦੇ ਖਾਤਾ ਨੰ: 50100127166060 ਵਿੱਚ ਰਕਮ 44,17,00000/- ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਰਾਂਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੱਖ ਕਰਾਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 14-03-2016
14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਜਨਰਲ ਬੇਸਿਕ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 220.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 2011 ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਜਨਗੰਨਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 176.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 08-03-2016
ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਜ਼ਟ ਰਿਵੋਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 25-02-2016
ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ, ਗਰੈਚੂਟੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ (ਗਰੈਚਟੀ, ਲੀਵਇੰਨਕੈਸਮੈਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 19-02-2016
ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ, ਗਰੈਚੂਟੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਨਰੀ ਲਾਭ (ਗਰੈਚਟੀ, ਲੀਵਇੰਨਕੈਸਮੈਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 11-02-2016
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515 ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-001 ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ -01-ਪ੍ਰਬੰਧ-01 ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ (ਨਾਨ-ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪਰਸ) ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 03-02-2016
ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੀਜੀ (01-10-2015 ਤੋਂ 31-12-2015) ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ, ਗਰੈਚੂਟੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਨਰੀ ਲਾਭ (ਗਰੈਚਟੀ, ਲੀਵਇੰਨੈਸਮੈਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 22-12-2015
ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ, ਗਰੈਚੂਟੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਨਰੀ ਲਾਭ (ਗਰੈਚਟੀ, ਲੀਵਇੰਨਕੈਸਮੈਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 09-11-2015
ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦ / ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ (ਗਰੈਚੁਟੀ, ਲੀਵਇਨਕੈਸਮੈਂਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 02-11-2015
ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (01-07-2015 ਤੋਂ 30-09-2015) ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ, ਗਰੈਚੂਟੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਨਰੀ ਲਾਭ (ਗਰੈਚਟੀ, ਲੀਵਇੰਨਕੈਸਮੈਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 01-09-2015
ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (01-07-2015 ਤੋਂ 30-09-2015 ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ, ਗਰੈਚੂਟੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਰੀ ਲਾਭ (ਗਰੈਚਟੀ, ਲੀਵਇੰਨਕੈਸਮੈਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 06/08/2015
14ਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ 13/07/2015
14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸਨ ਤਹਿਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ 03-06-2015
13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ 29-05-2015
RMO Salary Budget  
ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515-ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-001-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ-01-ਪ੍ਰਬੰਧ (ਨਾਨ ਪਲਾਨ) ਦਾ ਕੰਟਨਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਅਦਰ ਚਾਰਜਿਜ (ਵੇਜਿਜ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ., ਓ.ਈ., ਟੀ.ਏ., ਪੀ.ਓ.ਐਲ., ਬਿਜਲੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧੀਨ) ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 05-05-2015
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾ ਦੀ ਸਰਾਬ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਚੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਲਸਨਰੀ ਲਾਭ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 04-05-2015
13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ 30-04-2015
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515 ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-001-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ -01-ਪ੍ਰਬੰਧ-01 ਤਨਖਾਹਾਂ (ਨਾਨ ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 13-04-2015
13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਜਨਰਲ ਬੇਸਿਕ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੀਸਤ 9405.83 ਲੱਖ 31-03-2015
ਸਾਲ 2014 ਲਈ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਮੈਡੀਕਲ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਏਰੀਅਰ, ਪੇ ਅਨਾਮਲੀ ਏਰੀਅਰ, ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 31-03-2015
ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਫਾਰਮਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 27-03-2015
ਸਾਲ 2014 ਲਈ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਮੈਡੀਕਲ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਏਰੀਅਰ, ਪੇ ਅਨਾਮਲੀ ਏਰੀਅਰ, ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ - II 30-03-2015
ਸਾਲ 2014 ਲਈ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਮੈਡੀਕਲ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਏਰੀਅਰ, ਪੇ ਅਨਾਮਲੀ ਏਰੀਅਰ, ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ  30-03-2015
ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਫਾਰਮਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 27-03-2015
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515 ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-001 ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ -01-ਪ੍ਰਬੰਧ-੦1 ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ (ਨਾਨ-ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 19-03-2015
13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਗਰਾਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ - 1,12,04,776 13-03-2015
13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਗਰਾਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ - 1,27,89,000 13-03-2015
13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਗਰਾਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ - 2,34,37,441 13-03-2015
13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਗਰਾਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ - 8605.42 13-03-2015
ਡਿਮਾਂਡ ਨੰ 23 ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515 ਅਧੀਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐਫ਼ (ਸਟੇਟ ਸੇਅਰ) ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ - II 26-02-2015
ਡਿਮਾਂਡ ਨੰ 23 ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515 ਅਧੀਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐਫ਼ (ਸਟੇਟ ਸੇਅਰ) ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 26-02-2015
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515 -ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 001- ਨਿਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 01 ਪ੍ਰਬੰਧ 01 ਤਨਖਾਹਾਂ (ਨਾਨ ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2014-15 ਦੋਰਾਨ ਰੀਵਾਈਜ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ   25-02-2015
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਚੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਨਰੀ ਲਾਭ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ , ਤੀਜੀ  ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ  ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 23-02-2015
ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ , ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 19-02-2015
ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515-ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-001-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ-01-ਪ੍ਰਬੰਧ (ਨਾਨ ਪਲਾਨ) ਦਾ ਕੰਟਨਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਅਦਰ ਚਾਰਜਿਜ (ਵੇਜਿਜ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਓ.ਈ., ਟੀ.ਏ., ਪੀ.ਓ.ਐਲ., ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧੀਨ) ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 24-12-2014
ਡਿਮਾਂਡ ਨੰ: 23 ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515 ਅਧੀਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ (ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ) ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 24-12-2014
ਡੀਮਾਂਡ ਨੰ 23 ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ 12-12-2014
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਚੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਨਰੀ ਲਾਭ (ਗਰੈਚਟੀ, ਲੀਵਇੰਨਕੈਸਮੈਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 09-12-2014
ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਵਿੱਤ) ਜੀ ਦੇ ਖਾਤਾ ਨੰ: 6024000100005163 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 25-11-2014
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ (ਸਟੇਟ ਸੇਅਰ) ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 04-11-2014
ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ_ਰਿਟਾਇਰੀ ਲਾਭ ਆਦਿ ਲਈ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 01.04.2014 ਤੋਂ 30.06.2014 ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 29-10-2014
ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ_ਰਿਟਾਇਰੀ ਲਾਭ ਆਦਿ ਲਈ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 01.07.2014 ਤੋਂ 30.09.2014 ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 29-10-2014
13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰਾਂਟ 35,27,30,000/- ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2012-13 ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਨਰਲ ਗਰਾਂਟ ਦੂਜੀ ਕਿਸਤ ਰਾਸ਼ੀ 7459.35/- ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰਾਂਟ 57,52,10,000/- ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ - ਅਗਵਾਹੀ ਲੀਹਾਂ 15-10-2014
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 3604 ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਐਂਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਟੂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ 05 ਪੇਸ਼ਾਵਰਨਾ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ੀਦਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2014-15 (ਨਾਨ ਪਲਾਨ) ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 23-09-2014
Salary Budget of Craft Teachers 04-09-2014
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515-ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-001-ਨਿਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ-01 ਪ੍ਰਬੰਧ-01 ਤਨਖਾਹਾਂ (ਨਾਲ ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2014-15 ਦੋਰਾਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 20-08-2014
ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਫਾਰਮਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਆਦਿ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 14-08-2014
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 3604 ਅਧੀਨ ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ, ਦਰਜਾ-4 ਦਾ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 13-08-2014
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515-ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-001-ਨਿਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ-01 ਪ੍ਰਬੰਧ-01 ਤਨਖਾਹਾਂ (ਨਾਲ ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2014-15 ਦੋਰਾਨ ਬਜਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 12-08-2014
ਡਿਮਾਂਡ ਨੰ: 23 ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515 ਅਧੀਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 11-08-2014
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515-ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-001-ਨਿਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ-01 ਪ੍ਰਬੰਧ-01 ਤਨਖਾਹਾਂ (ਨਾਲ ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2014-15 ਦੋਰਾਨ ਬਜਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 08-08-2014
Financial Sanction of ETT Teacher's Budget - Letter No. 11/5/12-BAC.III/2355 14-07-2014
ਡਿਮਾਂਡ ਨੰ 23 ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515 ਅਧੀਨ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੋਰਾਨ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ (1.4.2014 ਤੋਂ 31.7.2014) ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 25-06-2014
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515-ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-001-ਨਿਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ-01 ਪ੍ਰਬੰਧ-01 ਤਨਖਾਹਾਂ (ਨਾਲ ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2014-15 ਦੋਰਾਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 24-06-2014
13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012-13 ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਰਨਲ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਗਵਾਹੀ ਲੀਹਾਂ 02-06-2014
Liquor Tax Grant Ist Quarter 2014-15 27-05-2014
Craft Teacher's Budget 11-11-12 - ਬ.ਲ.ਜ./1800 13-05-2014
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 3604 ਅਧੀਨ ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ , ਦਰਜਾ-4 ਦਾ ਸਾਲ 2014-15 ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 17-4-2014
ਡਿਮਾਂਡ ਨੰ 23 ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515 ਅਧੀਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 17-04-2014
ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਫਾਰਮਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 17-04-2014
Budget Allotment Year 2014-15 09-04-2014
Revised Budget of ETT Teachers 28-03-2014
ਸਾਲ 2013-2014 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੱਧ 2515-ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-001-ਨਿਰਦੇਸਨ  ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ -01-ਪ੍ਰਬੰਧ-(ਨਾਨ-ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 26-3-2014
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 3604 ਅਧੀਨ ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ, ਦਰਜਾ-4 ਦਾ ਸਾਲ 2013-14 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 24-03-2014
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515-ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-001-ਨਿਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ-01 ਪ੍ਰਬੰਧ-01 ਤਨਖਾਹਾਂ (ਨਾਲ ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਰੀਵਾਈਜ ਬਜਟ 21-03-2014
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2515-ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-001-ਨਿਰਦੇਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ-01 ਪ੍ਰਬੰਧ-01 ਤਨਖਾਹਾਂ (ਨਾਲ ਪਲਾਨ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਰੀਵਾਈਜ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 21-03-2014
ETT Tearchers Revised Budget 2013-14  
13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਰਾਸ਼ੀ 6000.41/- ਲੱਖ ਤੇ ਰਾਸੀ 30,20,754/- ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 17-01-2014 
13ਵੇੱ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਰਾਸੀ 7459.35/- ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਕਮ 39,95,350/- ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ :16-01-2014
13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ :15-01-2014
Financial sanction of  13th Fianance Commission of amout Rs. 6000.41 lacs year 2013-14 23-12-2013
Financial sanction ETT teachers and DDO powers 24-12-2013
ਮੁੱਖ ਮੱਦ 2202 - ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ - 04 ਅਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 200 19-11-2013
13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2012-13 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ 7459.35/- ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ  
List of Gram Panchayats elected unanimously in year 2008-2013 (Click here to see District wise list)  
13th Finance Commission Grant of Rs. 1884271 06-11-2013
Letterr from Accountant General (Audit) regarding complete and timely production of auditable records  
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ 14-08-2013
Budget allocation of salaries (50%) of craft teachers 27-06-2013
Regarding compensation and assignment to local bodies and Panchayat Samities in lieu of Professional Tax 01-7-2013